21 marca
czwartek
Lubomira, Benedykta
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Zasiłek dla bezrobotnych

Ocena: 0
1772

Miesięcznie zasiłek dla bezrobotnych wynosi 831,10 zł przez pierwsze 90 dni oraz 652,60 zł w kolejnym okresie

Zasiłek jest waloryzowany z dniem 1 czerwca i wypłacany w okresach miesięcznych z dołu. Za niepełny miesiąc jego wysokość ustala się, dzieląc kwotę zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.

Bezrobotnemu, który spełnił warunki do prawa do zasiłku dla bezrobotnych i którego łączne okresy zatrudnienia i/lub prowadzenia działalności (staż pracy), wynoszą do pięciu lat, przysługuje zasiłek w wysokości 80 proc. zasiłku podstawowego, przy stażu od pięciu do 20 lat – w wysokości 100 proc. zasiłku podstawowego oraz przy co najmniej 20-letnim stażu pracy – w wysokości 120 proc. zasiłku podstawowego.

Warunkiem wypłaty zasiłku jest pozostawanie w stosunku pracy przez co najmniej 12 miesięcy w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie oraz pobieranie za tę pracę co najmniej minimalnego wynagrodzenia, a więc w 2017 r. – 2000 zł brutto, w 2018 r. – 2100 zł brutto.

Prawo do zasiłku za czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego ma prawo osoba, która utraciła status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności, uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, odbywania szkolenia lub stażu organizowanego przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy – i ponownie zarejestruje się, po okazaniu odpowiedniego dokumentu (świadectwa pracy, zaświadczenia), w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Bezrobotny ma obowiązek zawiadomić powiatowy urząd pracy w ciągu siedmiu dni o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo prawa do zasiłku.

Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje po upływie okresu, na który został on przyznany, albo gdy osoba bezrobotna odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy, nie wyrazi zgody na ustalenie profilu pomocy, odmówi bez uzasadnionej przyczyny udziału w formie pomocy określonej w ustawie, po skierowaniu nie podejmie szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, z własnej winy przerwie realizację indywidualnego planu działania lub innej formy pomocy określonej w ustawie albo nie stawi się w terminie wyznaczonym przez urząd pracy i nie powiadomi w okresie do siedmiu dni od tej daty o uzasadnionej przyczynie niestawienia.

Idziemy nr 7 (645), 18 lutego 2018 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

 

Najwyżej oceniane artykułyReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -