19 lipca
piątek
Wincentego, Wodzislawa, Marcina
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO IDZIEMY.PL 

1)    O NAS
1.    Właścicielem Idziemy.pl jest Wydawnictwo Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 1132523267, REGON 04001315800099, adres poczty elektronicznej: kontakt@idziemy.com.pl (dalej jako: „Usługodawca”).
2.    Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą korzystać z dostarczanych przez Serwis Usług Elektronicznych.
2)    DEFINICJE
1.    Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a.    DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
b.    KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
c.    KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY  – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, zawartych Umowach Sprzedaży oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego. 
d.    NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Treściach, Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
e.    PRENUMERATA – prenumerata papierowego wydania Tygodnika Idziemy. 
f.    PRODUKT – dostępne w Serwisie Internetowym Treści, Prenumerata lub inne rzeczy, usługi i prawa mogące być lub będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
g.    REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
h.    SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, IDZIEMY.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://idziemy.pl, www.idziemy.pl oraz www.idziemy.com.pl.
i.    SKLEP – część Serwisu Internetowego umożliwiająca zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu niebędącego Treścią lub Prenumeratą. 
j.    SUBSKRYPCJA – dostęp do odpłatnych Treści w Serwisie Internetowym.
k.    TREŚCI – materiały audio i video, zdjęcia oraz teksty dostępne w Serwisie Internetowym.
l.    TYGODNIK IDZIEMY – tygodnik "Idziemy", którego wydawcą jest Usługodawca.
m.    UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu, umowa o Prenumeratę lub umowa o dostarczanie Treści zawierana lub zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą za pomocą Serwisu Internetowego zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie. 
n.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
o.    USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej lub która zawarła albo zamierza zawrzeć umowę zakupu Prenumeraty, Subskrypcji lub Umowę Sprzedaży Produktu. 
p.    USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – Wydawnictwo Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa, NIP 1132523267, REGON 04001315800099, adres poczty elektronicznej: kontakt@idziemy.com.pl.
q.    USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
r.    ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
3)    O SERWISIE IDZIEMY.PL
1.    Idziemy.pl jest internetowym serwisem informacyjnym umożliwiającym dostęp do Treści i korzystanie z nich na warunkach wskazanych w Regulaminie. Serwis Internetowy umożliwia również dokonanie zakupu dostępu do odpłatnych Treści zamieszczonych w Serwisie (Subskrypcja), Prenumeraty Tygodnika Idziemy oraz innych Produktów dostępnych w Sklepie. 
2.    Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad, z zastrzeżeniem pkt. 20 Regulaminu.
3.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności  opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy). 
4)    OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
1.    Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 20.0 i wyższej (stabilnej) lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 25.0. i wyższej (stabilnej); (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (5) opcjonalnie – włączenie w swoim urządzeniu geolokalizacji (niezbędne do prawidłowego określenia prognozy pogody w danej lokalizacji)
3.    Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
5)    USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE
1.    Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
2.    Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych: 
a.    Konto. 
b.    Newsletter
3.    Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
4.    Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest bezpłatne. Poza bezpłatnymi Usługami Elektronicznymi Serwis Internetowy umożliwia również dokonanie zakupu dostępu do odpłatnych Treści zamieszczonych w Serwisie, Prenumeraty Tygodnika Idziemy oraz innych Produktów dostępnych w Sklepie – na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu oraz na stronach Serwisu Internetowego.
5.    Usługodawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo wprowadzenia czasowego lub trwałego ograniczenia dla korzystania z Serwisu przez danego Usługobiorcę, dany adres IP lub daną klasę adresów IP. Działania wskazane w zdaniu poprzednim mogą być uzasadnione: 
a.    zachowaniem ciągłości działania Serwisu Internetowego oraz świadczonych usług; 
b.    ochroną danych osobowych innych Usługobiorców Serwisu Internetowego i ich Kont, łącznie z wykupionymi usługami;
c.    ochroną przed cyberatakami grup terrorystycznych powiązanych z innymi grupami wyznaniowymi;
d.    ochroną innych Usługobiorców przed treściami prawnie zabronionymi lub potocznie uznawanymi za obraźliwe.
6)    WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA
1.    Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) kliknięciu w link weryfikacyjny wysłany na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię, adres poczty elektronicznej oraz hasło. 
2.    Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany. Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie. 
3.    Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: kontakt@idziemy.com.pl lub też pisemnie na adres: ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa.
4.    Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Usługobiorcy w przypadku gdy Usługobiorca narusza niniejszy Regulamin. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe dodawanie komentarzy, składanie Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży. 
5.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Usługobiorcę treści w ramach Serwisu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin. 
7)    NEWSLETTER
1.    Korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) po podaniu w zakładce Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera,  (2) kliknięciu pola akcji; oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
2.    Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację podany w wiadomości mailowej otrzymanej w ramach Newslletera.
8)    TREŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM, ZAKUP SUBSKRYPCJI
1.    Serwis Internetowy jest portalem informacyjnym zawierających Treści, do których dostęp jest zróżnicowany w poniższy sposób: 
a.    Część Treści w Serwisie jest ogólnodostępna i nie wymaga logowania na Konto i dostęp do nich jest bezpłatny. 
b.    Część Treści w Serwisie wymaga zalogowania się na Konto i dostęp do nich także jest bezpłatny – o wymogu zalogowania się na Konto Usługobiorca jest każdorazowo informowany na stronach Serwisu Internetowych przy danych Treściach. 
c.    Część Treści wymaga zalogowania się na Konto i dostęp do nich jest odpłatny, o czym Usługobiorca jest każdorazowo informowany na stronach Serwisu Internetowego.
2.    Dostęp do odpłatnych Treści możliwy jest po wykupieniu przez Usługobiorcę Subskrypcji i aktywowany jest przez Usługodawcę maksymalnie w terminie 72 godzin od momentu zaksięgowania płatności. Usługobiorca jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zakupu Subskrypcji.
3.    Subskrypcja może być zakupiona jedynie przez Usługobiorcę posiadającego Konto i po zalogowaniu na nie. Zakup Subskrypcji możliwy jest z poziomu Konta Usługobiorcy w odpowiedniej zakładce dostępnej w ramach Konta Usługobiorcy (Moje Subskrypcje) – w tym celu należy wybrać okres Subskrypcji i przejść kolejne kroki formularza zamówienia oraz dokonać płatności. Opłata za korzystanie z Subskrypcji ma charakter jednorazowy – Usługobiorca uzyskuje dostęp do odpłatnych Treści na z góry określony okres i za określoną cenę – szczegółowe warunki są wskazane każdorazowo na stronie Serwisu Internetowego. 
4.    Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności z góry za wybrany przez siebie okres Subskrypcji.
5.    Po upływie Subskrypcji Usługobiorca może ponowić jej zakup w takim sam sposób jak za pierwszym razem.
9)    TYGODNIK IDZIEMY, ZAKUP PRENUMERATY
1.    Serwis Internetowy umożliwia zakup Prenumeraty Tygodnika Idziemy. Prenumerata jest uruchamiana przez Usługodawcę maksymalnie w terminie 72 godzin od momentu zaksięgowania płatności. Usługobiorca jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Zakup pojedynczych egzemplarzy Tygodnika Idziemy możliwy jest za pomocą Sklepu w Serwisie Internetowym. 
2.    Prenumerata może być zakupiona jedynie przez Usługobiorcę posiadającego Konto i po zalogowaniu na nie. Zakup Prenumeraty możliwy jest z poziomu Konta Usługobiorcy w odpowiedniej zakładce dostępnej w ramach Konta Usługobiorcy (Moje Prenumeraty) – w tym celu należy wybrać okres Prenumeraty i przejść kolejne kroki formularza zamówienia oraz dokonać płatności. Opłata za korzystanie z Prenumeraty ma charakter jednorazowy – Usługobiorca uzyskuje Prenumeratę na z góry określony okres i za określoną cenę – szczegółowe warunki są wskazane każdorazowo na stronie Serwisu Internetowego. 
3.    Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności z góry za wybrany przez siebie okres Prenumeraty.
4.    Po upływie Prenumeraty Usługobiorca może ponowić jej zakup w takim sam sposób jak za pierwszym razem.
10)    SKLEP, ZAWARCIE I WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
1.    Częścią Serwisu Internetowego jest Sklep, który umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów innych niż Subskrypcja Treści oraz Prenumerata Tygodnika Idziemy. Rodzaje, opis oraz ceny Produktów podane są na stronach Serwisu Internetowego. 
2.    Produkty dostępne w Sklepie Usługobiorca może zakupić korzystając z formularza zamówienia dostępnego w Sklepie – w takim wypadku Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wypełnienia formularza zamówienia i kliknięcia pola "Zamawiam i płacę".
3.    Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
4.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5.    Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail po zakupie. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Sprzedawcy.
6.    Dostawa Produktów ze Sklepu: 
a.    Sprzedawca udostępnia Klientowi przesyłkę pocztową, przesyłkę kurierską oraz odbiór osobisty Produktu (odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa – w Dni Robocze, w godzinach od 09:30 do 16:30)
b.    Termin dostawy Produktu do Klienta lub jego gotowości do odbioru przez Klienta  wynosi do 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy, a przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
c.    Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Serwisu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
d.    Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
e.    Klient przed odebraniem przesyłki z Produktem powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w przewozie. W szczególności Klient proszony jest o zwrócenie uwagi na stan taśm naklejonych na przesyłkę. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, to obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Niezależnie od powyższego Sprzedawca, zgodnie z pkt. 14 Regulaminu, jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
11)    SPOSOBY PŁATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM
1.    Usługodawca udostępnia w Serwisie następujące sposoby płatności: 
a.    Płatność przelewem tradycyjnym. 
b.    Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Ecard.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Serwisu Internetowego oraz na stronie internetowej http://www.ecard.pl.
c.    Płatność gotówką przy odbiorze osobistym (dotyczy wyłącznie Produktów dostępnych w Sklepie).
2.    Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu eCard.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, kapitał zakładowy 16 840 000,00 zł (opłacony w całości), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042304, NIP: 5213103040, REGON: 01634178600000.
12)    KOMENTARZE W SERWISIE INTERNETOWYM 
1.    Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu możliwość komentowania przez Usługobiorców Treści dostępnych w Serwisie. Możliwość komentowania Treści dostępna jest po zalogowaniu się na Konto. W ramach tej funkcjonalności Usługobiorca może wystawić swój subiektywny komentarz dotyczący danej Treści lub innego komentarza dostępnego w Serwisie.
2.    Usługobiorca zamieszczający swój komentarz obowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę zamieszczającego komentarz obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów oraz  treści naruszających dobra osobiste.
3.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia zamieszczonych przez Usługobiorcę komentarzy w ramach Serwisu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin.  
13)    KONTAKT Z NAMI
Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest formularz kontaktowy na stronie Serwisu, poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@idziemy.com.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.
14)    REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY
1.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta tytułem Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Klient może złożyć na przykład za pomocą formularza kontaktowego na stronie Serwisu, pocztą elektroniczną (e-mail: kontakt@idziemy.com.pl) oraz pocztą tradycyjną (ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa). 
2.    Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
3.    Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
4.    Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
15)    REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.    Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą formularza kontaktowego na stronie Serwisu, pocztą elektroniczną (e-mail: kontakt@idziemy.com.pl) oraz pocztą tradycyjną (ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa).
2.    Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz parametrów urządzenia, na którym wystąpiła, w tym wersję i rodzaj przeglądarki internetowej; (2) roszczenie; (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 
3.    Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
16)    ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW
1.    Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i zawieranych przez nich umów na odległość z Usługodawcą. 
2.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (5) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (7) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (8) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (9) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3.    Z zastrzeżeniem pkt. 16 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4.    Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
a.    Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
b.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
c.    W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
5.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a.    dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
b.    dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
6.    Oświadczenia kierowane do Usługodawcy związane z realizacją prawa odstąpienia od umowy można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt. 13. Regulaminu.
17)    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1.    Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami. 
2.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
3.    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
4.    Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
18)    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1.    Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.
2.    Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia. 
3.    Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
4.    Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5.    Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
6.    Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych Serwisu. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
19)    PRAWA AUTORSKIE
1.    Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
2.    Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3.    Fotografie z Polskiej Agencji Prasowej SA – zamieszczone na stronach internetowych Serwisu Internetowego materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Codziennego Serwisu Fotograficznego będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Wydawnictwo Diecezji Warszawsko-Praskiej na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez korzystających z Serwisu Internetowego, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
4.    Usługodawca na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów na aktualne tematy polityczne, gospodarcze lub religijne zamieszczonych w Serwisie Internetowym jest zabronione.
20)    PRZERWY TECHNICZNE I INNE
1.    Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS - distributed denial of service, katastrofy naturalne, wyładowania atmosferyczne, burze) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
2.    W czasie funkcjonowania Serwisu mogą wystąpić następujące rodzaje oraz czas trwania przerw: 
a.    przerwy techniczne i konserwacyjne, o których terminie i przewidywanym czasie trwania Usługodawca będzie informował Usługobiorców,
b.    przerwy spowodowane awariami, zabezpieczeniem danych i ochroną danych osobowych  (niedziałający serwer, cyberataki, DDOS itp.) – przerwy te będą trwały tak długo, jak będzie to konieczne dla usunięcia przeszkód w funkcjonowaniu Serwisu; Usługobiorcy będą informowani na bieżąco o czasie trwania przerwy,
c.    przerwy spowodowane zdarzeniami losowymi – przywrócenie działania Serwisu nastąpi tak szybko jak to będzie możliwe. 
3.    Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których mowa powyżej oraz jeżeli to możliwe o przewidywanym terminie ich usunięcia.
4.    Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne i konserwacyjne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
5.    Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.
21)    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Umowy zawierane poprzez Idziemy.pl zawierane są w języku polskim.
2.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. 
a.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
b.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

PODZIEL SIĘ:


DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 19 lipca

Piątek, XV Tydzień zwykły
Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

+ Czytania liturgiczne (rok B, II): Mt 12, 1-8
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)
+ Nowenna do św. Anny 17-25 lipcaNajwyżej oceniane artykuły

Blog - Ksiądz z Warszawskiego Blokowiska

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.Newsletter