31 marca
piątek
Beniamina, Dobromierza, Leonarda
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Stolica Apostolska 2020 - najważniejsze wydarzenia

Ocena: 0
1685

 Publikujemy kalendarium KAI najważniejszych wydarzeń 2020 roku w Stolicy Apostolskiej i Watykanie.

Fot. Diego Cambiaso, flickr-CC-BY-SA.jpg

 STYCZEŃ

26 - Po raz pierwszy obchodzono Niedzielę Słowa Bożego. Ustanowił ją Franciszek listem apostolskim „Aperuit illis” z 30 września 2019 i wyznaczając ją na III Niedzielę okresu zwykłego w ciągu roku. „Czytajmy codziennie kilka wersetów z Biblii. Zacznijmy od Ewangelii: trzymajmy ją otwartą na stoliku nocnym w domu, nośmy ją ze sobą w kieszeni albo w torebce, wyświetlajmy na telefonach komórkowych, pozwólmy, by inspirowała nas każdego dnia. Odkryjemy, że Bóg jest blisko nas, że rozświetla nasze ciemności i że z miłością prowadzi nasze życie na głębię” – wezwał papież w czasie Mszy św. bazylice św. Piotra. W grudniu Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła praktyczne wskazania dotyczące obchodów tej Niedzieli w przyszłości.

LUTY

Papież ogłosił adhortację apostolską „Querida Amazonia” (Umiłowana Amazonia). Jest ona dokumentem końcowym zgromadzenia Synodu Biskupów, które w 2019 r. obradowało na temat „Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i ekologii integralnej”. Franciszek zwrócił uwagę na konieczność inkulturacji, aby doprowadzić do syntezy wiary z kulturą ludów Amazonii, rozpoznając w świetle Ewangelii wartości obecne w życiu wspólnot pierwotnych. Zaznaczył, że inkulturacja ta musi mieć charakter społeczny i być nacechowana zdecydowaną obroną praw człowieka. Musi też lepiej integrować wymiar społeczny z duchowym, aby rodziły się świadectwa świętości „o obliczu amazońskim”. Podkreślił, że chodzi o duchowość skoncentrowaną na jedynym Bogu. Franciszek nie podjął postulatu wyświęcania na kapłanów odpowiednio przygotowanych mężczyzn żonatych. Wskazał natomiast, że powinno być tam więcej diakonów stałych oraz zwrócił uwagę na rolę liderów świeckich. Podkreślił, że kobiety „powinny mieć dostęp do funkcji, jak również do posług kościelnych, które nie wymagają sakramentu święceń i pozwalają im lepiej wyrazić ich własną rolę”, po uzyskaniu mandatu od biskupa.

Rada Kardynałów kończy prace nad konstytucją apostolską reformującą Kurię Rzymską. Z powodu pandemii w 2020 roku odbyły się tylko trzy posiedzenia: 17-19 lutego oraz (online) 13 października i 1 grudnia. Dokument pod roboczym tytułem „Praedicate evangelium” (Głoście ewangelię) ma być gotowy przed Wielkanocą 2021 roku.

Księża studiujący w Papieskiej Akademii Kościelnej i przygotowujący się do pracy w dyplomacji watykańskiej będą spędzać rok na misjach. Papież jest przekonany, że takie doświadczenie, wprowadzone od roku akademickiego 2020/2021, przyda się przyszłym „przedstawicielom Stolicy Apostolskiej przy państwach i Kościołach”, a także wzbudzi „u innych kapłanów Kościoła powszechnego pragnienie bycia gotowymi na służbę misyjną poza własną diecezją”.

W Watykanie utworzono grupę zadaniową (task force), która wesprze biskupów w walce z pedofilią. Ma ona pomagać poszczególnym episkopatom i zakonom w wypracowaniu wytycznych w dziedzinie ochrony małoletnich oraz ich uaktualnianiu. Na jej czele stanął zastępca sekretarza stanu ds. ogólnych (substytut) abp Edgar Peña Parra. Utworzenie grupy zapowiedział papież na zakończenie watykańskiego spotkania poświęconego ochronie małoletnich w Kościele (21-24 lutego 2019).

MARZEC

Pandemia dotarła także do Watykanu. Stolica Apostolska i Państwo Watykańskie dostosowały się do ograniczeń wprowadzonych we Włoszech. Wierni nie mogli brać udziału we Mszach odprawianych przez papieża w Domu św. Marty i w środowych audiencjach ogólnych (początkowo także w niedzielnej modlitwie „Anioł Pański”). Zamknięto Muzea Watykańskie. Dzierżawców sklepów w budynkach należących do Państwa Watykańskiego i Stolicy Apostolskiej czasowo zwolniono z płacenia czynszów.

Zmiany w Mszale przedsoborowym. Kongregacja Nauki Wiary dodała do Mszału z 1962 r., a więc do liturgii sprawowanej według rytu sprzed Soboru Watykańskiego II („Mszy trydenckiej”) imiona świętych kanonizowanych po 1962 r. Dołączono także siedem nowych prefacji, używanie ich w czasie Mszy św. pozostawiając uznaniu sprawującego ją kapłana.

Samotna modlitwa Franciszka w strugach deszczu na placu św. Piotra. Przed Najświętszym Sakramentem, cudownym krucyfiksem z kościoła św. Marcelego w Rzymie i ikoną Matki Bożej Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego) papież modlił się o ustanie pandemii koronawirusa. Zdjęcia z tego wydarzenia obiegły świat.

KWIECIEŃ

Powstała nowa komisja ds. przestudiowania kwestii diakonatu kobiet. Przewodniczy jej kard. Giuseppe Petrocchi, arcybiskup L’Aquili we Włoszech. Powodem jej powołania jest rozbieżność stanowisk teologów w tej sprawie wśród członków pierwszej komisji, którą papież ustanowił w 2016 r. Jej członek ks. Bernard Pottier wyjaśnił, że nie ulega wątpliwości obecność diakonis w Kościele pierwszych wieków, natomiast nie jest jasne, czy udzielano im święceń sakramentalnych, czy też był to raczej obrzęd podobny do późniejszego błogosławieństwa opatki.

Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka na polecenie papieża utworzyła komisję ds. COVID-19. Złożona z pięciu grup roboczych ma ona wyrażać „troskę i miłość Kościoła do całej rodziny ludzkiej w obliczu pandemii COVID-19, zwłaszcza poprzez analizę i refleksję nad wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi i kulturowymi przyszłości oraz propozycję wytycznych, jak im stawić czoła”.

Pandemia wymusiła zmianę terminów światowych wydarzeń kościelnych. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie został przesunięty na rok 2021, Światowe Spotkanie Rodzin w Rzymie – na rok 2022, a Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie – na rok 2023.

Franciszek powołał do życia Fundację Watykańską Jana Pawła I. Jej celem jest pogłębianie postaci, myśli i nauczania tego papieża oraz promowanie badania i rozpowszechniania jego pism. Jan Paweł I (Albino Luciani) był papieżem przez 33 dni – od 26 sierpnia do 28 września 1978 roku.

MAJ

Po raz kolejny papież poszerzył grono kardynałów biskupów. Tym razem dołączył do niego kard. Luis Tagle z Filipin, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Z grona kardynałów biskupów wybierani są dziekan i wicedziekan Kolegium Kardynalskiego.

Święta Faustyna Kowalska została wpisana do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego. Jej wspomnienie liturgiczne, przypadające 5 października, będzie więc obchodzone we wszystkich Kościołach lokalnych na świecie jako „wspomnienie dowolne”. W Kalendarzu jest już siedmioro innych Polaków: św. Kazimierz (wspomnienie dowolne 4 marca), św. Stanisław (wspomnienie obowiązkowe 11 kwietnia), św. Wojciech (wspomnienie dowolne 23 kwietnia), św. Maksymilian Maria Kolbe (wspomnienie obowiązkowe 14 sierpnia), św. Jadwiga Śląska (wspomnienie dowolne 16 października), św. Jan Paweł II (wspomnienie dowolne 22 października) i św. Jozafat (wspomnienie obowiązkowe 12 listopada).

CZERWIEC

Papież wprowadził normy dotyczące przejrzystości, kontroli i konkurencji w procedurze zamówień publicznych Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. Dokument jest owocem czterech lat pracy i ma na celu „zapewnienie lepszego zarządzania zasobami i zmniejszenie niebezpieczeństwa korupcji”. To szczegółowe ustawodawstwo wprowadza w życie najwyższe standardy i praktyki wypracowane przez wspólnotę międzynarodową w walce z korupcją. Jego celem jest także dążenie do lepszego planowania i racjonalizacji wydatków.

Zmiany w Litanii Loretańskiej. Wprowadzono do niej trzy nowe wezwania: „Mater misericordiae” (Matko miłosierdzia), „Mater spei” (Matko nadziei) i „Solacium migrantium” (Pociecho migrantów). W obecnym kształcie Litania Loretańska ma 55 wezwań do Matki Bożej.

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji ogłosiła nowe Dyrektorium Katechetyczne, dostosowane do tego, co o katechizacji napisał Franciszek w adhortacji „Evangelii gaudium”. Wskazuje ono, że każdy chrześcijanin jest misjonarzem, a Kościół powinien szukać nowych sposobów przekazu wiary w obliczu wyzwań, jakie stawia świat cyfrowy i globalizacja kultury. „Papież chce katechezy kerygmatycznej. (…) Oznacza to, że ewangelizacja i katecheza muszą stanowić jedną całość. Katecheza jest bowiem jednym z etapów ewangelizacji. Nie jest dla niej alternatywą. Katecheza to wielki proces, który dokonuje się w różnych dziedzinach, od liturgii po świadectwo posługi charytatywnej, od modlitwy osobistej po wymiar moralny. Chcemy jednak, aby w tym wielkim procesie katechizacji jego najsilniejszym elementem było pierwsze głoszenie Jezusa Chrystusa” – wyjaśnił przewodniczący Rady abp Rino Fisichella.

LIPIEC

Kongregacja Nauki Wiary opublikowała „Vademecum dotyczące wybranych kwestii proceduralnych w zakresie postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych wobec małoletnich”. O potrzebie jego wydania mówiono w lutym 2019 r. na spotkaniu przewodniczących konferencji episkopatu z całego świata w Watykanie na temat ochrony dzieci i młodzieży w Kościele. Dokument w przejrzysty sposób systematyzuje dotychczasowe zasady. Nie ma tu nowych przepisów, są za to ich jednoznaczne interpretacje i konkretne wskazania – sformułowane wyraźnie w odpowiedzi na różnice interpretacyjne, pojawiające się w poszczególnych krajach i diecezjach oraz w praktycznym stosowaniu norm kanonicznych. Vademecum zaleca na przykład, by nawet jeśli w danym państwie nie ma takiego obowiązku prawnego, władza kościelna zawiadamiała właściwe władze państwowe o każdym przypadku, w którym uzna to za niezbędne dla ochrony osoby pokrzywdzonej lub innych osób małoletnich.

Kongregacja ds. Duchowieństwa wydała instrukcję „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie ewangelizacyjnej misji Kościoła”. Dokument podkreśla pilną potrzebę odnowy misyjnej parafii, aby wszyscy wierzący na nowo odkryli dynamizm i zdolności twórcze, które pozwalają jej zawsze „wychodzić” ku ludziom. Wymaga to odnowy struktur parafialnych, które – dalekie od bycia punktem odniesienia dla samych siebie i od skostnienia – będą musiały skupiać się na dynamizmie duchowym i na nawróceniu duszpasterskim, opartym na głoszeniu słowa Bożego, życiu sakramentalnym i świadectwie miłości. Ponadto „kultura spotkania” winna się stać niezbędnym kontekstem do propagowania dialogu, solidarności i otwarcia na wszystkich, bo w ten sposób wspólnoty parafialne będą mogły rozwijać prawdziwą i właściwą „sztukę bliskości”.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 31 marca

Piątek, V tydzień Wielkiego Postu
Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

+ Czytania liturgiczne (rok A, I): J 10, 31-42
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napisz
Blisko nas
chcesz dodać swoją informację - napisz

- Reklama -


Najczęściej czytane artykuły

Materiał Partnera PortaluNajwyżej oceniane artykuły

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.

POLACY POMAGAJĄ UKRAINIE

Polecane przez "Idziemy" inicjatywy pomocy
(chcesz dodać swoją inicjatywę - napisz)Newsletter