5 lipca
niedziela
Marii, Antoniego
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Ks. prof. Ryszard Czekalski i ks. prof. Piotr Mazurkiewicz kandydatami na rektora UKSW

Ocena: 0
297

Z końcem sierpnia upływa druga kadencja obecnego rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. Stanisława Dziekońskiego. Kandydatami na nowego rektora UKSW w kadencji 2020-2024 zdecydowali się być związani od wielu lat z tą uczelnią ks. prof. Ryszard Czekalski i ks. prof. Piotr Mazurkiewicz.

Fot. xhz

Ks. Ryszerd Czekalski (ur. 1962), w latach 1982/1983 studiował w Instytucie Biologii w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, po czym studia przerwał i wstapil do Wyższego Seminarium Duchownego w Plocku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 r., w tym samym roku uzyskując tytuł magistra teologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1996 r. obronił doktorat nauk teologicznych w zakresie katechetyki na Wydziale Teologicznym ATK, a następnie (1997-1998) odbył studia z katechetyki w Instytucie Katolickim w Paryżu. W 2006 r. obronił habilitację z teologii w zakresie katechetyki. Osiem lat później uzyskał tytuł profesora nauk teologicznych.

Od początku kariery naukowej związany jest z UKSW, którego poprzedniczką była ATK. W latach 2010-2016 pełnił funkcję prodziekana ds. naukowych i finansowych Wydziału Teologicznego UKSW, w latach 2016-2020 - prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Od ośmiu lat wchodzi w skład Senatu UKSW.

Ponadto w macierzystej diecezji siedleckiej odpowiadał za sprawy związane z katechezą dzieci i młodzieży. Wykładał też w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Przez wiele lat współpracował też z Ministerstwem Edukacji Narodowej jako ekspert oraz z Komisją Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski m.in. jako członek zespołu ds. przygotowania i realizacji matury z religii rzymskokatolickiej oraz zespołu przygotowującego podstawy programowe katechezy.

W swoim programie wyborczym na stanowisko rektora UKSW ks. prof. Czekalski zwraca uwagę na potrzebę nowoczesnej organizacji i zarządzania uczelnią jako wspólnotą badaczy, nauczycieli, doktorantów i studentów oraz pracowników administracji.

Jego zdaniem, konieczne jest unowocześnienie, w tym cyfryzacja, organizacji prowadzenia badań naukowych, przy jednoczesnym wprowadzeniu przejrzystych procedur ich finansowania i upowszechniania oraz systemowym wsparciu pozyskiwania projektów badawczych.

Potrzeba także czytelnych organizacyjnych i finansowych ram dla wspierania badań, zwłaszcza innowacyjnych oraz interdyscyplinarnych; wprowadzenia przyjaznych dla użytkownika systemów komercjalizacji wyników badań i wiedzy; efektywnego wsparcia organizacyjnego w nawiązywaniu kontaktów z jednostkami z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Nowoczesne kształcenie powinno być powiązane z popularyzacją wiedzy i nauki oraz promocją dorobku wszystkich badaczy. Nie bez znaczenia jest dbałość o podnoszenie jakości kadr naukowo-badawczych i dydaktycznych.

Kandydat na rektora chce także wykorzystania kapitału intelektualnego, jakim dysponuje UKSW, w tym także promowania i wspieranie przedsiębiorczości i pomysłowości: pracowników, studentów, doktorantów oraz absolwentów. Chodzi zwłaszcza o utworzenie platformy wsparcia przedsiębiorczości (inkubator przedsiębiorczości) i przestrzeni dla rozwoju projektów innowacyjnych (start-up).

Ks. Czekalski opowiada się ponadto za dalszym rozwijaniem umiędzynarodowienia UKSW poprzez wzmocnienie dotychczasowych kontaktów międzynarodowych w Europie i w świecie, ale też z większym otwarciem na kraje afrykańskie i azjatyckie.

Jego zdaniem, ważne byłoby też podjęcie misji UKSW na rzecz Polonii, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z naukowcami i badaczami pochodzenia polskiego oraz dążenie do założenia Akademii Polonijnej.

+++++

Ks. Piotr Mazurkiewicz (ur. 1960) ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Następnie wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1988 r. Przez siedem lat pracował duszpastersko najpierw w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Radzyminie, a potem w parafii pw. Wszystkich Świętych w Warszawie. W 1996 r. obronił doktorat z socjologii.

Od 1997 r. pracuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2001 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego z nauk o polityce. Od 2002 r. jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN. W latach 2005-2008 dyrektor Instytutu Politologii UKSW. W 2009 r. przyjął tytuł profesora nauk humanistycznych z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W latach 2006-2012 był konsultorem Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski. W latach 2008-2012 był sekretarzem generalnym Komisji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE). W latach 2013-2014 pracował w Papieskiej Radzie ds. Rodziny w Watykanie. Wielokrotnie reprezentował Stolicę Apostolską na konferencjach międzynarodowych organizowanych przez OBWE i Radę Europy.

W latach 2016-2018 przewodniczył Zespołowi Roboczemu do Opracowania Wewnątrzkościelnych Regulacji Dotyczących Ochrony Danych Osobowych, a następnie odpowiadał za wdrożenie Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Od 2019 jest wiceprzewodniczącym Rady Naukowo-Programowej Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności. Od 2019 r. dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW. W 2019 r. wybrany przez społeczność uniwersytecką UKSW na Męża Zaufania.

Przedstawiając swój program dla uczelni, ks. prof. Mazurkiewicz wskazuje na szczególną misję UKSW zapisaną w Statucie uczelni, czyli na "poszukiwanie prawdy, dbanie o dziedzictwo narodowe, upowszechnianie i promowanie wartości chrześcijańskich, w szczególności katolickich, w życiu indywidualnym, społecznym, narodowym, państwowym i w ramach wspólnoty międzynarodowej".

Jego zdaniem, aby wypełnianie tej misji było możliwe, niezbędne jest zapewnienie pracownikom naukowym i dydaktycznym poczucia podmiotowości na Uczelni oraz możliwości wyrażania swoich opinii za pośrednictwem ciał kolegialnych, takich jak Rady Dyscyplin czy Rady Wydziałów. Szczególnie istotne jest to w procedurze powoływania dziekanów i dyrektorów Instytutów.

W opinii ks. prof. Mazurkiewicza, rolą UKSW powinno być dalsza promocja osiągnięć naukowych uczelnianej kadry i budowanie na w ten sposób mocnej pozycji uniwersytetu w świecie nauki.

Tymczasem marka UKSW nie jest w środowisku naukowym powiązana z żadnymi wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Zachęty do pozyskiwania grantów i lepsza obsługa pracowników mogą pomóc w zwiększeniu pozyskiwanych środków, ale nie wystarczą do poprawy naukowej marki Uniwersytetu. Konieczne jest zatem głębokie zastanowienie się nad pożądaną zawartością treściową marki UKSW i sposobem jej promocji

- uważa kandydat na rektora UKSW.

Ks. prof. Mazurkiewicz opowiada się także za dalszym umiędzynarodowieniem pracy naukowej, czyli zwiększaniem współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Pilną sprawą ma być także m.in. premiowanie tych pracowników, którzy przynoszą uczelni największe korzyści w postaci wysoko punktowanych badań naukowych czy grantów badawczych.

W kwestiach dydaktycznych, jego zdaniem należy "przywrócić relację mistrz–uczeń".

Uniwersytet nie potrzebuje majstrów czy brygadzistów, ale rzeczywistych autorytetów; ludzi, którzy potrafią wprowadzić młodzież w pasjonujący świat wiedzy i być dla nich pociągającymi świadkami mądrej postawy życiowej

- uważa ks. prof. Piotr Mazurkiewicz.

Pełna treść programów każdego z kandydatów na stanowisko rektora UKSW dostępna jest na stronach uczelni.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

NIEDZIELNY NIEZBĘDNIK DUCHOWY - 5 lipca

Niedziela, XIV Tydzień zwykły
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
+ czytania liturgiczne (rok A, II): Za 9,9-10; Ps 145,1b-2.8-11.13-14; Rz 8,9.11-13; Mt 11,25-30
+ komentarz Bractwa Słowa Bożego
+ komentarz tygodnika Idziemy

E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyNajczęściej czytane artykuły


- Reklama -


Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter