25 kwietnia
środa
Marka, Jaroslawa, Wasyla
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Wynagrodzenie minimalne

Ocena: 15
146

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze wynosi 2000 zł brutto. Do 31 grudnia 2016 r. było to 1850 zł brutto.

Najważniejsze zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę dotyczą wyłączenia dodatku za pracę w nocy, a także zmiana dotycząca pracowników w pierwszym roku pracy. Pracownicy ci otrzymają 100 proc. minimalnego wynagrodzenia, a nie 80 proc., jak dotychczas.

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z uwzględnieniem wyjątków. Przy obliczaniu wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika nie wlicza się bowiem nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, a od stycznia br. także dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Minimalne wynagrodzenie jest gwarantowane pracownikom ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Niezależnie więc od wysokości wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę, pracownikowi i tak przysługuje co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę przewidziane na dany rok kalendarzowy. Jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy są korzystniejsze dla pracownika niż postanowienia jego umowy o pracę, mają one pierwszeństwo.

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia.

Pracownikom wynagradzanym na podstawie stawek godzinowych wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, przeliczoną na godzinę pracy.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez niego w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia.

 

Idziemy nr 3 (589), 15 stycznia 2017 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym


- Reklama -

SALON DZIENNIKARSKI


- Reklama -


Najwyżej oceniane artykuły