25 kwietnia
środa
Marka, Jaroslawa, Wasyla
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Umowy z konsumentami

Ocena: 0
323

Umowy zawierane na odległość – bez jednoczesnej obecności stron, a więc przez internet, telefon lub przy wykorzystaniu druków zamówienia – stanowią szczególny rodzaj umów z konsumentami.

Ustawa nie ma zastosowania do wszystkich umów z konsumentami, m.in. tych dotyczących gier hazardowych, zawieranych za pomocą automatów sprzedających, dotyczących ustanawiania, nabywania i przenoszenia własności nieruchomości.

Przy umowach zawieranych na odległość przedsiębiorca ma obowiązek udzielenia konsumentowi w sposób jasny i zrozumiały wielu informacji dotyczących zawieranej umowy. W szczególności powinien poinformować o głównych cechach świadczenia, o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – o sposobie, w jaki będą one obliczane, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.

W razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub obejmującej prenumeratę przedsiębiorca musi podać łączną cenę lub wynagrodzenie obejmujące wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łączne miesięczne płatności. Przedsiębiorca ma obowiązek zwrotu kosztów dostarczenia towaru do konsumenta nieprzekraczających oferowanego przez siebie najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy.

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów, oraz kosztów dostarczenia rzeczy przekraczających koszt najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy oferowanego przez przedsiębiorcę, jeżeli droższy sposób dostarczenia rzeczy został wybrany przez konsumenta.

Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu 14 dni do odstąpienia. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia o odstąpieniu i doręczeniu go przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Jeżeli razem z umową zawartą na odległość zostały zawarte inne, powiązane z nią umowy dodatkowe, w przypadku odstąpienia również i te umowy wygasają, a konsument nie ponosi kosztów z tym związanych. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować osobę trzecią, z którą została zawarta umowa dodatkowa, o odstąpieniu przez konsumenta od umowy zawartej na odległość.

Idziemy nr 48 (582), 27 listopada 2016 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym


- Reklama -

SALON DZIENNIKARSKI


- Reklama -


Najwyżej oceniane artykuły