25 kwietnia
czwartek
Marka, Jaroslawa, Wasyla
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Darowizna do odliczenia

Ocena: 0
1999

Podatnik wysokość dokonanej darowizny ma obowiązek udokumentować

W rozliczeniu rocznym podatku można uwzględnić darowizny na krwiodawstwo, na działalność pożytku publicznego, działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych oraz na kult religijny. Darowizny na krwiodawstwo, cele kultu religijnego oraz na działalność pożytku publicznego są limitowane. Ich wysokość nie może przekroczyć łącznie 6 proc. dochodu darczyńcy. Odliczenia na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych są limitowane.

Ulga dla krwiodawców przysługuje w wysokości iloczynu kwoty ryczałtu/rekompensaty oraz litrów oddanej krwi lub jej składników. Odlicza się kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej niż 6 proc. dochodu darczyńcy. Odliczeniu od dochodu nie podlegają darowizny zaliczone do kosztów uzyskania przychodów albo odliczone od przychodu przy tzw. ryczałcie.

Darowizny na cele działalności pożytku publicznego podlegają odliczeniu od dochodu. Chodzi o darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego lub równoważnych obowiązujących w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jest to działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku i obejmuje zakres pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej czy działalności charytatywnej.

Odliczeniu od dochodu nie podlegają darowizny dokonane np. na rzecz osób fizycznych, zaliczone już przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów albo odliczone od przychodu w zryczałtowanym podatku dochodowym.

Darowizny na kult religijny odlicza się od dochodu. Odliczeniu od dochodu nie podlegają darowizny te same co w przypadku darowizn na cele działalności pożytku publicznego, czyli np. darowizny przekazane na rzecz osób fizycznych.

Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych to darowizny dokonane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Mogą one być odliczane w pełnej wysokości, nawet do 100 proc. osiągniętego dochodu.  Odlicza się wartość faktycznie dokonanej darowizny. Odliczenie jest możliwe, jeżeli podatnik posiada pokwitowane odbioru darowizny wystawione przez obdarowanego oraz sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, które obdarowany musi przekazać darczyńcy w okresie dwóch lat od otrzymania darowizny.

Podatnik wysokość dokonanej darowizny ma obowiązek udokumentować – w przypadku darowizny pieniężnej – dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy. W przypadku zaś darowizny niepieniężnej – dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Idziemy nr 12 (650), 25 marca 2018 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

 

Najczęściej czytane komentarze

- Reklama -


Najwyżej oceniane artykuły

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -